Zásady ochrany osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok na adrese www.smolashop.sk je:

  Smola s. r. o., IČO:52348971, DIČ: 2120994502, IČ DPH: SK2120994502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 38185/R so sídlom Strojárenská 1181/12, 911 01  Trenčín, ktorá spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

  email: info@smolashop.sk

  telefón: +421 902 116 268

 3. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,1) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom a účelom spracovania osobných údajov sú:

 • poskytovania odpovedí na otázky uvedených v kontaktnom formulári https://www.smolashop.sk/kontakty/ ; právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov, vyplnením a zaslaním kontaktného formulára užívateľ zároveň udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • vytvorenia užívateľského konta na webovej stránke www.smolashop.sk – právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • zaradenie do databázy na odoberanie newslettera – právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • vybavenia objednávky – právnym základom spracúvania osobných údajov je uzavretie zmluvy;
 • organizovanie spotrebiteľských súťaží na Facebooku a Instagrame – právnym základom je súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • marketingu vlastných služieb spoločnosti - právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • nahrávanie telefonických hovorov na zákazníckej linke z dôvodu zlepšovania služieb – právny základ je súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • výberového konania - v prípade ponuky zamestnania v spoločnosti – právnym základom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy alebo súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracúvania týchto údajov:
 • Poskytovanie odpovedí na otázky uvedených v kontaktných formulároch – jeden rok od vyplnenia kontaktného formulára.
 • Vytvorenia užívateľského konta na webovej stránke www.smolashop.sk a vybavenie objednávky – Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ktoré súvisia s užívateľským kontom, kým je toto konto zriadené, keďže tieto údaje sú nevyhnutné na to, aby prevádzkovateľ vedel toto konto prevádzkovať. V prípade, že užívateľ nemá zriadené konto alebo si ho zruší, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 2 roky od poslednej objednávky.
 • Organizovanie spotrebiteľských súťaží na Facebooku a Instagrame – 1 rok od vyhodnotenia spotrebiteľskej súťaže
 • Marketing vlastných služieb spoločnosti - po dobu do 2 rokov od okamihu ukončenia zmluvy alebo do okamihu zrušenia prihlásenia na odber newslettera
 • Zaradenie do datábazy na posielanie newslettera – do odvolania súhlasu s odberom newslettera, najdlhšie po dobu 2 rokov od udelenia súhlas

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

 1. V súvislosti so svojou činnosťou prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje ďalším subjektom, a to konkrétne: dodávateľom programátorských služieb alebo spoločností, ktoré spravujú systémy spoločnosti, dodávateľom marketingových služieb, orgánom verejnej moci, subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, iným dodávateľom, odberateľom, slovenskej pošte, doručovateľom, kuriérom, cloudovým službám. Za účelom zvýšenia zážitku z návštevy webovej stránky spoločnosť spolupracuje s následujúcim spoločnosťami: Shoptet, s.r.o., Google Slovakia, s. r. o., Facebook Ireland Ltd., Packeta, s.r.o., Ahoj, a.s.

 2. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

 3. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

 4. Automatizované spracúvanie a profilovanie

  • Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu získané osobné údaje profiluje. Na tento účel používa automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posiela individualizované správy a ponuky produktov a služieb spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov pomáha lepšie spoznať potreby, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť ponuku produktov a služieb.

VI. VAŠE PRÁVA

Užívatelia ako dotknuté osoby majú nasledujúce práva:

 1. Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má užívateľ právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to elektronicky, na adrese prevádzkovateľa, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa u zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť na jeho základe o užívateľovi spracúvala.

 2. Právo na prístup – užívateľ ma právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o ňom má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú osobné údaje užívateľa používané.

 3. Právo na opravu – na základe požiadavky užívateľa prevádzkovateľ aktualizuje spracúvané osobné údaje.

 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) - ak osobné údaje, ktoré o užívateľovi prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, má užívateľ právo požiadať o výmaz osobných údajov.

 5. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať, aby prevádzkovateľ prestal používať osobné údaje užívateľa, napr. v prípade, že podľa užívateľa sú osobné údaje spracúvané spoločnosťou nepresné alebo už ich spoločnosť nepotrebuje.

 6. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností je užívateľ oprávnený požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytol, na inú tretiu stranu. Toto právo sa však týka len osobných údajov, získaných na základe súhlasu alebo na základe zmluvy.

 7. Právo namietať – užívateľ má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa užívateľ domnieva, že spoločnosť nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, má možnosť podať  námietku, pričom ak sa preukáže, že uvedený oprávnený záujem neprevažuje nad záujmami užívateľa, prevádzkovateľ nebude osobné údaje užívateľa ďalej spracúvať.

 8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - užívateľ môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 06.03.2023.

 

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES

Spoločnosť Smola, s.r.o., používa na svojich webových stránkach technológie ako sú cookies, ktoré nám umožňujú spracúvať údaje potrebné na správne fungovanie webovej stránky a zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti.

ČO SÚ COOKIES?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť zaslané do vášho prehliadača alebo uložené vo vašom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie) pri návšteve našich webových stránok. Cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho webového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve webovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač alebo mobilné zariadenie.

PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Cookies používame na optimalizáciu prevádzky a obsahu našich webových stránok s cieľom neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Sú vytvorené na to, aby naše webové stránky, ktoré navštívite, rozoznali vaše koncové zariadenie, alebo aby vám pomáhali a umožnili efektívne používať naše webové stránky, ich funkcie a nastavenia. Na našich webových stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

AKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVAME NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKACH?

 1. Nevyhnutne potrebné cookies (technické cookies)

  Tieto súbory cookies zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky a majú taktiež za účel zvýšenie užívateľského komfortu návštevníka webovej stránky. Zabezpečujú, aby správne fungovali všetky funkcionality, ktoré majú slúžiť návštevníkovi webovej stránky. Na využívanie týchto cookies nie je potrebný Váš súhlas ani ich nie je možné odmietnuť.

 

 1. Cookies tretích strán

  Na našich webových stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok, ktoré považujeme za užitočné a plne bezpečné. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide o služby Google Analytics a Google Tag Manager, Facebook pixel. V prípade, ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb. Na využívanie týchto cookies je potrebný Váš súhlas.

AKO UDELÍM SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES?

Zvolením možnosti „Súhlasím“ v cookies lište, ktorá sa zobrazí v prípade, ak navštívite naše webové stránky.

AKO ODVOLÁM SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES ALEBO UPRAVÍM SVOJE NASTAVENIA COOKIES?

Zvolením možnosti „Nastavenia cookies“ a vypnutím preferencie v tomto nastavení alebo zvolením možnosti „Nesúhlasím“. V prípade, ak zvolíte možnosť „Nesúhlasím“, môže dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcionalít webovej stránky a k zníženiu vášho užívateľského komfortu.

Späť do obchodu